Mas Altas Que Bajadas Lyrics – Natanael Cano

Mas Altas Que Bajadas Lyrics From Mas Altas Que Bajadas Song Is New Latest Spanish Song Sung By Natanael Cano With Music Also Given By Natanael Cano. Mas Altas Que Bajadas Song Lyrics Are Written By Natanael Cano

Mas Altas Que Bajadas Lyrics - Natanael Cano

Song Details:-
Song Title:- Mas Altas Que Bajadas
Artist:- Natanael Cano
Post By:- Natanael Cano
Released Date:- 1 Jul 2023


“Mas Altas Que Bajadas Lyrics”

Natanael Cano

(En español)

Aún recuerdo cuando empezaba, la feria no la buscaba
Pero cuando le echas ganas más te ayuda Dios
El pedo aquí está en la jugada
Si le pegas todo, ganas, si no, regresas con nada
Y así pensé yo

Hoy son más altas que bajadas, ya no me humillan pa’ nada
La ropita no es prestada, me la compré yo
La vida no está tan pelada y fácil como yo pensaba
Pero chale, peor es nada, y pa’ adelante voy
Usaba la ropa tumbada, y tumbada sigue luciendo
Solo que se elevó mucho el precio al marcador
El Cartier dice que es mi tiempo, dos ochitos de veneno y una corta

Mi San Judas, protegido estoy
Los ángeles del mero centro, pa’ que ustedes vayan viendo de donde proviene el morro que salió un cabrón
Mis hijas es lo que más quiero, si me las tocan me prendo
Ya se sabe que no miento, no soy fanfarrón
Con huevos y con la cortita, nadie le atora un topón

En los aires tengo mi casa, mirando a todo el que pasa
Aquí arriba no se escuchan, ládrenle mejor
El Mercedes no se me raja
Nomás basta una llamada pa’ llegarle y desde una tumbarle el cantón

Me superé y fue de la nada, me gustó la vida cara
Los diamantes, la ropita de diseñador
De cien, si no, no quiero nada
La máquina pa’ contar la feria porque es un vergazo lo que muevo yo
Antes la andábamos perriando pero la cosa cambió

“EL FIN”


(In English)

I still remember when it started, the fair was not looking for it
But when you want more, God helps you
The fart here is in the play
If you hit everything, you win, if not, you come back with nothing
And so I thought

Today they are higher than low, they no longer humiliate me at all
The clothes are not borrowed, I bought them myself
Life is not as bare and easy as I thought
But chale, worse is nothing, and I’m going forward
She used her clothes lying down, and lying down she still looks
Only that the price was raised a lot to the marker
The Cartier says it’s my time, two little eights of poison and a short

My Saint Jude, I am protected
The angels of the mere center, so that you can see where the nose comes from that a bastard came out
My daughters is what I love the most, if they touch me I turn on
It is already known that I do not lie, I am not a braggart
With eggs and with the short one, nobody gets stuck in a bump

I have my house in the air, looking at everyone who passes by
Up here you can’t hear each other, bark better
The Mercedes does not crack
Just one call is enough to reach him and from one knock down the canton

I got over myself and it was out of nowhere, I liked expensive life
The diamonds, the designer clothes
Out of a hundred, if not, I don’t want anything
The machine to count the fair because what I move is a shame
Before we were perriando but the thing changed

“THE END”


(नेपालीमा)

मलाई अझै याद छ जब यो सुरु भयो, मेलाले खोजेको थिएन
तर जब तपाईं थप चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईंलाई मद्दत गर्नुहुन्छ
यहाँको फर्ट नाटकमा छ
यदि तपाईंले सबै कुरा प्रहार गर्नुभयो भने, तपाईं जित्नुहुन्छ, यदि होइन भने, तपाईं केही पनि साथ फर्कनुहुनेछ
अनि मैले सोचे

आज उनिहरु तल्लो भन्दा माथि छन्, अब मलाई अपमान गर्दैनन्
लुगा उधारो होइन, आफैले किनेको हो
जीवन मैले सोचे जस्तो खाली र सहज छैन
तर चाले, खराब केहि छैन, र म अगाडि जाँदैछु
उनले आफ्नो लुगा सुतेर प्रयोग गरिन्, र सुत्दा उनी अझै पनि देखिन्छिन्
केवल कि मूल्य मार्कर को लागी धेरै बढाइएको थियो
कार्टियर भन्छ यो मेरो समय हो, दुई साना आठ विष र एक छोटो

मेरो सेन्ट जुड, म सुरक्षित छु
केवल केन्द्रका परीहरू, ताकि तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि नाक कहाँबाट आउँछ कि एक हरामी बाहिर आयो
मेरा छोरीहरू मलाई सबैभन्दा धेरै माया गर्छन्, यदि तिनीहरूले मलाई छुन्छ भने म अन गर्छु
म झूट बोल्दिन, म घमण्डी होइन भनेर पहिले नै थाहा छ
अण्डा र छोटोको साथ, कोही पनि टक्करमा फँस्दैन

हावामा मेरो घर छ, त्यहाँबाट जाने सबैलाई हेर्दै
यहाँ माथि तपाईं एकअर्कालाई सुन्न सक्नुहुन्न, राम्रो भुंक्नुहोस्
मर्सिडिज क्र्याक गर्दैन
उहाँलाई पुग्न र क्यान्टोनमा एक ढकढकबाट केवल एक कल पर्याप्त छ

म आफैंमा पुगें र यो कतैबाट बाहिर थिएन, मलाई महँगो जीवन मन पर्यो
हीरा, डिजाइनर लुगा
सय मध्ये, यदि छैन भने, मलाई केहि चाहिदैन
मेसिन गन्ने मेसिन किनकी म जे हिँड्छु लाज लाग्छ
पहिले हामी perriando थियौं तर कुरा परिवर्तन भयो

“समाप्त”


Natanael Cano – Mas Altas Que Bajadas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − 5 =